กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานกลางทะเบียนพานิชย์

เราคือเกษตรกร ที่ทำสวนมะม่วงเบาสวนแรก ในจังหวัดสงขลามามากว่า 140 ปี ในชุมชนบ้านท่าเสาซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะม่วงเบาเยอะอันดับหนึ่งในประเทศ นอกจากเป็นสถานที่รวมรวมสินค้าในชุมชุนแล้ว(โครงการเกษตรแปลงใหญ่) ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เรายังเป็นแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ทำกิจกรรมสำหรับ นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา มีความซาบซึ้ง และภาคภูมิใจในความเป็นอัตลักษ์ของชุมชน พร้อมสำนึกรักชุมชน รักวิถีธรรมชาติ

Visitors: 28,249