กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานกลางทะเบียนพานิชย์

เราคือเกษตรกร ที่ทำสวนมะม่วงเบาสวนแรก ในจังหวัดสงขลามามากว่า 140 ปี ในชุมชนบ้านท่าเสาซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะม่วงเบาเยอะอันดับหนึ่งในประเทศ นอกจากเป็นสถานที่รวมรวมสินค้าในชุมชุนแล้ว(โครงการเกษตรแปลงใหญ่) ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เรายังเป็นแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ทำกิจกรรมสำหรับ นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา มีความซาบซึ้ง และภาคภูมิใจในความเป็นอัตลักษ์ของชุมชน พร้อมสำนึกรักชุมชน รักวิถีธรรมชาติ

Visitors: 30,544
สถานะ: ยังไม่ได้ติดตั้ง rwidget.readyplanet.com salesdesk_widget_load_script={};salesdesk_widget_load_script.options=salesdesk_widget_load_script.options||{};salesdesk_widget_load_script.options.debugMode=!1;var salesdesk_widget_init_skype=!1;var has_r_chat=!1;var mobile_load_r_chat_first_time=!0;var salesdesk_widget_timeout_list={show_default_bt... rwidget.readyplanet.com