การปลูกมะม่วงเบา

ลักษณะดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกมะม่วงเบา

       สภาพดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกมะม่วงเบา ทั่วไปแล้วจะเป็นดินร่วนปนทราย น้ำไม่ขัง ดั่งนั้นเมื่อตรวจสอบสภาพดินแล้ว การปลูกมะม่วงเบาในสงขลาเขตอำเภอสิงหนครถือว่าเหมาะสมเป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับการปลูกในที่อื่นๆ

แม้จะเป็นในจังหวัดสงขลาด้วยกันเอง ผลผลิตที่ออกมาก้จะต่างกัน เพราะอำเภอสิงหนคร เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ริมทะเลสาบสงขลา และติดอ่าวไทยลมโปร่งสบาย ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายและแสงแดดส่องเกือบตลอดปี

      อย่างไรก็ตามในพื้นที่อื่นๆก็สามารถปลูกได้เช่นกัน หากต้องการที่จะปลูกมะม่วงเบา เพื่อทานเล่น แนะนำ หาต้นพันธุ์จากพื้นที่ดั่งเดิม ดีที่สุด อย่างน้อยมันใจเรื่องสายพันธ์ระดับหนึ่ง

การขยายพันธุ์มะม่วงเบา

       การขยายพันธุ์มะม่วงเบา หากเป็นเกษตรกรในพื้นที่ปัจจุบันยังคงนิยมการขยายพันธุ์แบบเพาะเมล็ด เพราะต่างเชื่อว่า ทำให้ต้นคงทน ให้ผลดก หากจะมีทาบกิ่งบ้างก็จะเป็นพิมเสนเบามะม่วงเบาหลังจากเพาะเมล็ดและต้นโตสักระยะหนึ่ง สามารถมาทาบกิ่งเปลี่ยนเป็นสายพันธ์พิมเสนเบาได้ เช่นกัน

   ดั่งนั้นผู้ที่สนใจนำไปปลูกพื้นที่อื่นๆควรศึกษาเรื่องของการปลูกและการดูแลให้เป็นอย่างดี เพราะมะม่วงเบาถือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่เหมือนกัน เพราะขนาดคนสงขลาพื้นที่อื่นๆก็ผิดหวังมาแล้ว หากไม่สนใจและรู้วิธีการดูเลเป็นอย่างดี เพราะมะม่วงเบาปลูกง่ายแต่ดูเลยาก


  

Visitors: 26,239